ITN

ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
Projekta Nr.: 8.3.5.0/16/I/001

Informāciju par projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pasākumiem Ludzas pilsētas ģimnāzijā 
sagatavoja karjeras konsultante Elvīra Rimicāne.

 Karjeras nedela logo

Karjeras nedēļas „Klau! Sadzirdi savas iespējas!” pasākumu plāns 
Ludzas pilsētas ģimnāzijā  26.-30.10.2020. (attālinātā mācīšana)

Datums

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Vieta

Atbildīgais

26.-29.10.

9.00-14.45

Mācību stundu sasaiste ar profesiju „Mācies savai profesijai!” - informācijas ieguve e-vidē

7.-12.kl. 
258 sk.

Attālinātā mācīšana

Mācību priekšmetu skolotāji

26.-30.10.

 

  Interaktīva infografika   skolēniem “Mani karjeras palīgi”. 

7.-9.kl.
150 sk.

Izglītojamie savās mājās

PKK E.Rimicāne, informātikas skolotāji, klašu audzinātāji

28.10.

10.00

Jauniešu diskusija tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”.

10.-12.kl.
108 sk.

Izglītojamie savās mājās

Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji

27.10.

19.00

 Interaktīva diskusija tiešraidē, VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”.

vecākiem skolotājiem

Katrs interesents savās mājās

PKK E.Rimicāne - informācijas izsūtīšana skolēnu vecākiem

30.10.

 

Skolēna intervija vecākiem  “Ģimene un profesija”.

7.-12.kl.
258 sk.

Katrs skolēns savā ģimenē

Kl.audz., sociālo zinību ped., PKK (intervijas lapas)

 

 

2020./2021.m.g. karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni:

  • Karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
  • Profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  • Pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

Šajā mācību gadā  ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansē  karjeras vadības izcilības prasmju attīstīšanu 7. – 12. klašu skolēniem, izmantojot grupu un idividuālās konsultācijas, ievērojot brīvprātības principu.

ES FONDA KAA FINANSĒTIE PASĀKUMI

N.p.k.

Karjeras plānošanas tēma un nozare

Pasākuma nosaukums

Pasākuma apraksts un nepieciešamības pamatojums

Dalībnieki

Norises laiks

1.

Izglītojoša lekcija vecākiem.

“Vecāku atbalsts bērnam profesijas izvēlē”

  Lekcija - diskusija par vecāku  atbalsta īpašo lomu jaunieša talanta atklāšanā, pašapziņas un mērķtiecības veidošanā viņa nākotnes profesijai (karjerai). Lektore Diāna Zande, Dr.psych., psiholoģe, psihoterapeite (kognitīvi biheiviorālā psihoterapija).

Ludzas pilsētas ģimnāzijas vecāki

2020. gada

18.decembrī

2.

Darba pasaule iepazīšana

Ēnu diena

 

Pasākums, kura laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu 4-6 stundu garumā vēro un darbojas sev interesējošās profesijas pārstāvja  vadībā. Skolēni  uzzina  par dažādu nozaru un  profesiju prasībām un iespējām darba tirgū. Pamatojums – aptauju un skolēnu lielās intereses rezultāts.

Ludzas pilsētas ģimnāzija
10.-12. klašu skolēni

2021.gada februāris

3.

Izglītības iespēju izpēte

 “Manas izaugsmes iespējas”

Pasākums – izstāde Austrumlatvijas RPC Rēzeknē, kurā iespējams iegūt informāciju par izglītības iespējām un darba tirgu Latvijā. Pamatojums – vecāku, klašu audz. un skolēnu izvēle. Tradicionāls pasākums, kuru skolēni gaida.

    9. un 12.kl. skolēni

2021.gada marts

4.

Izglītības iespēju izpēte

Informācijas dienas vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs

Skolēni dodas uz tālākizglītības iestādi ar  mērķi iepazīties ar tajā piedāvātajām izglītības programmām un skolas vidi.

Pamatojums – 2020. gada skolēnu tālākās izglītības interešu izpēte.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas 
8.-9. klašu skolēni, kuri plāno turpināt mācības konkrētajā izglītības iestādē

2121.gada februāris un marts

5.

Darba pasaules iepazīšana
(mašīnbūve un metālapstrāde)

“Profesijas metālapstrādes uzņēmumā”

Ekakursija uz SIA “LEAX Rēzekne”, kur gatavo metālizstrādājumu detaļas un piederumus mehāniskajiem transportlīdzekļiem, metāla konstrukcijas un to sastāvdaļas. Skolēni uzzinās par darbgalda operatora, kvalitātes inženiera, apstrādes inženiera, labaratorijas inženiera, palīgstrādnieka profesijām.

Ludzas pilsētas ģimnāzija
10.-12. klases interesentu grupa

2020.gada februāris