LV ID EU logo ansamblis ESF mazais

Eiropas Sociālās fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001
"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

2022./2023. mācību gadā Ludzas pilsētas vidusskola turpina dalību ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  (Nr. 8.3.2.2./16/I/001),  kā ietvaros mūsu skolā turpinās atbalsts skolēniem gan mācību procesā, gan ārpus stundu pasākumos, tādā veidā uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projekta aktivitātes ir palīdzējušas izglītojamajiem apgūt mācīšanās stratēģijas un uzlabot zināšanas, tāpat tiek būtiski atvieglots mācību priekšmeta pedagoga darbs.
Mūsu skola projektā piedalās jau kopš 2017. gada.
Šajā mācību gadā projektā darbojas 7 pedagogu palīgi, viens pedagogs laborantu  programmā, divi pedagogi talantu programmā, divi pedagogi interešu izglītībā un 5 pedagogi vada  mācīšanās grupas.
Īstenojot projektu Ludzas pilsētas vidusskolā, tiek nodrošināta pasākumu daudzveidība un dažādība un īstenotas aktivitātes gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, gan talantīgajiem izglītojamajiem, tomēr salīdzinoši lielāka uzmanība tiek pievērsta skolēniem ar mācīšanās grūtībām, mācīšanās traucējumiem un skolēniem, kuri pietiekamā līmenī nav apguvuši mācību vielu attālināto mācību laikā vai citu apstākļu dēļ.  Projektā iesaistīti skolēni no 1. līdz 9. klasei.
SAM832 Mācību saturs: Multidisciplinārā joma. Pedagogu palīgs/otrais pedagogs latviešu un angļu valodā, SAM832 Mācību saturs: STEM un vides joma. Pedagogu palīgs/otrais pedagogs matemātikā.
Pedagogu palīga/ otrā  pedagoga  (1.- 4.kl. posmā) darbs deva iespēju mācību stundu laikā pievērst lielāku uzmanību katram skolēnam. Pedagogu palīgs:
1) strādā ar tiem bērniem, kuriem ir vajadzīgs ilgāks laiks darba izpildei;
2) individuāls atkārtots izskaidrojums bērnam, kurš nesaprot, jo nav pietiekamas latviešu valodas zināšanas/  ir grūtības mācībās;
3) iedrošina bērnu veikt to, ko negribas darīt, vai arī bērns nav pārliecināts par savām prasmēm un baidās kļūdīties;
4) palīdz skolotājam sniegt bērniem nepieciešamo skaidrojumu, ja skolēni darbojas grupās;
5) palīdz skolotājam sniegt bērniem individuālu atbalstu, iesākot jaunu tēmu;
6) praktiska un  pētnieciska darbošanās laikā  kopā ar pedagogu seko katra bērna darbam un pēc vajadzības sniedz palīdzību;
7) palīdz darboties ar tehnoloģijām ( pieslēgties Soma.lv vai Kahoot u.c. mācību platformām).
Pedagogu palīgi īpaši lielu atbalstu sniedz pirmklasniekiem. Pedagogu palīga darbs latviešu valodā ir bijis ļoti nozīmīgs un noderīgs skolēniem, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda. Skolēniem tika sniegts atbalsts dažādu tematu apguvē, kur galvenais akcents tika likts uz teksta izpratni, lasītprasmes nostiprināšanu, teikumu veidošanu un pieturzīmju ievērošanu, stāstījuma veidošanu.
SAM832 Mācību saturs: STEM un vides joma.  Laborantu programma.
1.- 6.kl. grupā  IT prasmju pilnveidē un dabaszinību apguvē pedagogiem palīdz laborants.
Laborants  skolēniem palīdz skolēniem rīkoties ar planšetēm, balsošanas pultīm un klēpjdatoriem, kā arī darbojas kopā ar pedagogu, lai  integrētu  datorikas mācību priekšmetu sākumskolā. Dabaszinību stundās sniedz skolēniem instrukcijas un palīdz apgūt praktiskā darba iemaņas,  lai varētu darboties par tēmām: dabas parādības, elektrība, magnēti un kompass, skaņas.
SAM832 Mācību saturs: STEM un vides joma.  Mācīšanās grupas.
SAM832 Mācību saturs: Multidisciplinārā joma. Mācīšanās grupas.
Mācīšanās grupu nodarbībās  tika nostiprinātas skolēnu prasmes un  zināšanas  mācību dažādos mācību priekšmetos - fizikā, bioloģijā, Latvijas un pasaules vēsturē, svešvalodās.
Mācīšanās grupu darbs tika organizēts,  lai pilnveidotu un īstenotu mācību saturu, uzlabotu skolēnu mācīšanos un sekmes, tiktu uzlabotas prasmes risināt dažādu uzdevumu veidus, izprast un nostiprināt zināšanas dažādās tēmās, bērni padziļināti gatavojās pārbaudes darbiem, risināja uzdevumus ar dažādām grūtības pakāpēm, atkārtoja terminus. Nodarbības skolēniem deva iespēju bagātināt savu vārdu krājumu un atkārtot kompleksās gramatiskās struktūras, pilnveidojot komunikācijas prasmes svešvalodās, pilnveidot pētnieciskā darba prasmes veicot pētnieciskos darbus. Pedagogi atbalstīja  dažādu vecumposmu skolēnus, sniedzot  papildu skaidrojumus, kā arī organizējot nodarbības sarežģītāku  un mazāk apgūtu tematu atkārtojumam, zināšanu nostiprināšanai.
SAM832 Mācību saturs: Multidisciplinārā joma. Talantu programma.
SAM832 Mācību saturs: STEM un vides joma. Talantu programma.
Talantu programmā pedagogi vadīja  praktiskas nodarbības 4.-9.klašu skolēniem,   lai paaugstinātu mācīšanās  motivāciju, kā arī dotu iespējas apgūt jaunas prasmes un  zināšanas konkrētajā mācību jomā. Darbojoties talantu programmas nodarbībās, vairākiem skolēniem radās pārliecība, ka viņi spēj loģiski spriest, pierādīt dažādas sakarības arī patstāvīgi, bez skolotāja palīdzības, palīdz labāk sagatavoties mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, veicināja interesi apgūt mācību priekšmetus padziļināti. Talantu programmas pasākumi veicināja skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem piedalīšanos dažādos konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs.
SAM832 Ārpusstundu pasākums: STEM un vides joma.  Interešu izglītība. Robotika.
Interešu izglītības pulciņā skolēni apgūst  robotikas pamatus ar  LEGO Education SPIKE Prime pamatkomplektiem.
Šīs nodarbības ļauj  attīstīt izglītojamo loģisko un algoritmisko domāšanu, apgūstot arī programmēšanas pamatelementus.
1.-6.klašu skolēni  izpilda praktiskus uzdevumus, lai apgūtu programmēšanas pamatus,  izprastu algoritmu nozīmi, to veidošanu,  konstruē un programmē robotus.
https://www.lpvsk.lv/index.php/78-jm-sample-data/1133-robotika-2023
Dalība projektā un izstrādātā plāna  ieviešana palīdzēja  nodrošināt dažādu mērķgrupu  izglītojamo individuālo kompetenču un  sasniegumu attīstību, sekmju paaugstināšanos, kā arī “zināšanu robu” aizpildīšanu, kas radušies ilgstošo attālināto mācību rezultātā. Tāpat ir svarīga emocionālās labsajūtas veicināšana un motivācijas paaugstināšana, nodrošinot katra bērna izglītošanos atbilstoši spējām. Skolas mērķis ir ikvienu  bērnu iekļaujoša izglītība. Pedagogiem bija  vairāk iespēju  realizēt gan  radošu, gan individuālu un diferencētu pieeju mācību procesā, ievērojot izglītojamo individuālās vajadzības. 

Laila Budreviča, projekta koordinatore
Ludzas pilsētas vidusskolā