Vīzija
Mūsdienīga, atbalstoša un droša skolas vide katra skolēna personības izaugsmei.

Misija
Skolēnu atbalstīšana un iedvesmošana veidoties par atbildīgu, radošu un konkurētspējīgu cilvēku mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Vērtības
Sadarbība. Līdzatbildība. Veselība un drošība.

Skolas darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas  nodrošinātu valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Uzdevumi:

 • Īstenot jauno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu un mācību programmas.
 • Organizēt darbu stundās, kas vērsts uz sasniedzamo rezultātu un ikviena skolēna aktīvu līdzdalību mācību procesā.
 • Palielināt formatīvās vērtēšanas lomu mācību procesā.
 • Īstenot skolotāju sadarbību, lai nodrošinātu vienotu pieeju mācību un audzināšanas  darbam.
 • Paaugstināt pedagogu profesionālo kapacitāti.
 • Veidot vienotu izpratni par skolas vērtībām- sadarbību, līdzatbildību, veselību un drošību.
 • Pilnveidot mācību vidi un materiāli tehnisko bāzi mācīšanās lietpratībai ieviešanai.
 • Stiprināt sadarbību ar vecākiem izglītojamo personiskās izaugsmes veicināšanai un mācību motivācijas paaugstināšanā.

 

2021./2022. mācību gads

Mācības uzsākuši 503 skolēni, strādā 54 pedagogi.

Skolā tiek īstenotas Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas:

 • pamatizglītības programma (kods 21011111)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (12.klasē, kods 31013011)
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (12.klasē, kods 31011011)
 • vispārējās vidējās izglītības programma (10., 11.klasē, kods 31016011):
  matemātikas, inženierzinātņu un IKT kursa komplekts, kas nodrošina padziļinātu matemātikas, angļu valodas, programmēšanas / latviešu valodas apguvi / mācību priekšmetu un mācību stundu plāns
  dabaszinātņu kursa komplekts, kas nodrošina padziļinātu ķīmijas, bioloģijas, sociālo zinātņu apguvi / mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

Skola un izglītības programmas akreditētas līdz 2022.gada 31.maijam.

Skolas vadība
Skolas vadības komanda

 

Andris Joksts – direktors
Laila Budreviča – direktora vietniece izglītības jomā 
Vija Zavadska – direktora vietniece izglītības jomā
Rita Bogomola – direktora vietniece audzināšanas jomā 
Ivita Kalverša – direktora vietniece informātikā
Valdis Senkāns – direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā