Vīzija par izglītojamo – lietpratīgs, atbildīgs skolēns, kurš  līdzdarbojas un uzņemas iniciatīvu, ciena un rūpējas par sevi un citiem, izjūt piederību savai klasei, skolai, novadam un valstij.

Misija – mūsdienīga, atbalstoša un droša skolas vide katra skolēna personības izaugsmei.

Skolas vērtības cilvēkcentrētā veidā – Sadarbība.  Līdzatbildība. Veselība un drošība.

Skolas darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas  nodrošinātu valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Uzdevumi:

 • Īstenot jauno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu un mācību programmas.
 • Organizēt darbu stundās, kas vērsts uz sasniedzamo rezultātu un ikviena skolēna aktīvu līdzdalību mācību procesā.
 • Palielināt formatīvās vērtēšanas lomu mācību procesā.
 • Īstenot skolotāju sadarbību, lai nodrošinātu vienotu pieeju mācību un audzināšanas  darbam.
 • Paaugstināt pedagogu profesionālo kapacitāti.
 • Veidot vienotu izpratni par skolas vērtībām- sadarbību, līdzatbildību, veselību un drošību.
 • Pilnveidot mācību vidi un materiāli tehnisko bāzi mācīšanās lietpratībai ieviešanai.
 • Stiprināt sadarbību ar vecākiem izglītojamo personiskās izaugsmes veicināšanai un mācību motivācijas paaugstināšanā.

 

2023./2024. mācību gads

2023./2024. m.g. Ludzas pilsētas vidusskolā mācās 504 izglītojamie, strādā 56 pedagogi.

Skolā tiek īstenotas Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas:

 • pamatizglītības programma (kods 21011111)
  mācību priekšmetu un mācību stundu plāns: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. kl.,   6. kl.

 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) 
  mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 

 • vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011):

  dabaszinātņu kursa komplekts, kas nodrošina padziļinātu ķīmijas, bioloģijas, sociālo zinātņu apguvi
  mācību priekšmetu un mācību stundu plāns: 10.kl.,   11.kl.,   12.kl.  

  matemātikas, inženierzinātņu un IKT kursa komplekts, kas nodrošina padziļinātu matemātikas, angļu valodas, programmēšanas / latviešu valodas apguvi
  mācību priekšmetu un mācību stundu plāns: 10.kl.,   11.kl.,   12.kl.  

Skola un izglītības programmas akreditētas līdz 2028.gada 22.maijam.

Skolas vadība

Foto Gunrs Strods LPV
 Gunārs Strods - skolas direktors 

Administrcija

Laila Budreviča – direktora vietniece izglītības jomā 
Vija Zavadska – direktora vietniece izglītības jomā
Rita Bogomola – direktora vietniece audzināšanas jomā 
Ivita Kalverša – direktora vietniece informātikā
Valdis Senkāns – direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā