Cienījamie vecāki!

Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” lūdzam vecākus tajā pašā dienā, kad bērns nav ieradies skolā, līdz plkst. 10:00 informēt klases audzinātāju par kavējuma iemeslu.

Saziņai ar skolu var izmantot:

  • elektronisko pastu vai „e-klases” elektronisko pastu;
  • tiešo sarunu;
  • telefonsarunu vai SMS;
  • skolēnu dienasgrāmatu (1.-2.klasē), veicot atbilstošu ierakstu iepriekšējā dienā.

Vairāk informācijas: