Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

Sākot ar 2017.gada septembri skolā tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".  Projekta ietvaros tiek organizētas nodarbības dažādās jomās – STEM un vides jomā, kultūrizglītības un radošās industrijas jomā, sporta jomā un valodas jomā, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

 

Skolēni papildina zināšanas dabaszinību jomā

Zoo29.03.2019.
25.martā Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7.klašu skolēni apmeklēja Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Brauciens notika projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Skolēni papildināja savas teorētiskās zināšanas dažādās dabaszinību jomās. Audzēkņi piedalījās praktiskajās nodarbībās par zīdītājiem un rāpuļiem, veica daudzveidīgos uzdevumus gan individuāli, gan grupās.

Nodarbībā „Zīdītāji” skolēni iepazina raksturīgākās zīdītāju klases pazīmes, to atšķirības un īpatnības. Bija iespēja tuvāk iepazīt dažus zīdītājus - baltkrūtaino ezi un žurku, salīdzināt to apmatojumu un izpētīt atšķirīgās pazīmes. Turpinājumā, klausoties gida stāstījumu, skolēni devās ekskursijā pa zooloģisko dārzu. Praktisko nodarbību gaitā audzēkņi iepazinās ar dažādām zīdītāju kārtām- roņu, somaiņu, grauzēju, pārnadžu, nepārnadžu un primātu. Nodarbības gaitā skolēni aizpildīja darba lapas par zīdītāju kārtu pārstāvjiem, to uzbūves īpatnībām un barošanos. Nodarbības noslēgumā skolēni pielietoja iegūtās zināšanas atbildot uz gida jautājumiem un veicot dažādus individuālos uzdevumus.

Skolēnu otrā grupa piedalījās nodarbībā „Rāpuļi”, kurā viņi iepazinās ar rāpuļu grupām, to pazīmēm, uzbūves īpatnībām un nozīmi dabā un cilvēka dzīvē.

Visi skolēni labprāt un ar lielu interesi piedalījās mācību nodarbībās, atzinīgi novērtēja zoodārza ekspozīciju mūsdienīgo noformējumu un sugu bagātību. Ekskursija uz zoodārzu bija aizraujoša un noderīga.

Brauciena turpinājumā skolēni devās uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī. Skolēniem tika dota lieliska iespēja apskatīt Nacionālā botāniskā dārza teritoriju un iepazīties ar skujkoku un citu augu kolekcijām. Gida pavadībā skolēni iepazina dažādu šķirņu kadiķus, tūjas un citus skujkokus. Pēc ekskursijas skolēniem tika piedāvāta āra nodarbība „Skujkoki”, kurā viņi iepazina galvenās Latvijā augošo skujkoku atšķirīgās pazīmes, skujkoku sugas, to nozīmi dabā un dzīves vides īpatnības. Ar lielu interesi skolēni veica uzdevumus praktiskajās nodarbībās. Izglītojamie mācījās iegūt informāciju, patstāvīgi pētot augu etiķešu saturu.   Skolēniem arī bija iespēja pārbaudīt savu uzmanību, meklējot aplūkotos augus pēc attēliem.

        Var secināt, ka audzēkņi ieguvuši padziļinātu izpratni par augu daudzveidību, to izmantošanas iespējām, sistemātiku, kā arī par mūsdienīgajām tehniskajām iespējām augu audzēšanā un pavairošanā. Skolēni atzīst, ka botāniskajā dārzā bija neticami skaisti un interesanti.

Secinājumi:

 1. Piedaloties dažādās praktiskās nodarbībās, skolēni ir pilnveidojuši savas teorētiskās zināšanas dabaszinībās.
 2. Skolēni izprot Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza un Nacionālā botāniskā dārza nozīmi sugu pētīšanā un dabaszinātņu popularizēšanā.
 3. Skolēni prot, strādājot patstāvīgi un nelielās grupās, iegūt nepieciešamo informāciju. Skolēni prot izmantot informāciju, kas ir zooloģiskā dārza un botāniskā dārza ekspozīcijās.
 4. Skolēni ir motivēti ar lielāku interesi apgūt dabaszinātnes, veikt patstāvīgus eksperimentus un pētījumus, pielietot zināšanas ikdienas dzīvē.

 Ineta Abricka, bioloģijas skolotāja

 

Radošās darbnīcas "Esi aktīvs" (Līvānu 1.vidusskolas  peldbaseina apmeklējums) 
(projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros)

Norises laiks: 2018. gada 12.decembris.

Mērķis un uzdevumi: apmeklēt Līvānu 1.vidusskolas  peldbaseinu; iepazīstināt skolēnus ar drošības un uzvedības noteikumiem peldbaseinā; nodarbībās veicināt skolēnu peldēšanas pamatelementu apgūšanu, pilnveidot audzēkņu  zināšanas par veselīga dzīvesveida pamatiem un aktīvām fiziskām nodarbībām; pilnveidot skolēnu fiziskās īpašības un kustību iemaņas, izmantojot speciālos vingrinājumus ūdenī; pilnveidot katra skolēna prasmes pielietot iegūtās zināšanas  patstāvīgi.

Dalībnieki: Ludzas pilsētas ģimnāzijas 5-9. klašu audzēkņi (kopā 29 skolēni).

Nodarbības gaita: 
2018.gada 12.decembrī plkst.16.00 instruktora pavadībā skolēni iepazinās ar peldbaseina higiēnas noteikumiem, tika veikta instruktāža par drošības  un uzvedības noteikumiem ūdenī, baseina telpās un ģērbtuvēs. Skolēni devās uz baseinu sporta skolotāju pavadībā. Nodarbība sākās ar dažiem iesildošiem vingrinājumiem. Skolotāju uzraudzībā bērni centās brīvi un pareizi turēties uz ūdens. Vingrojumu izpildīšanas laikā pastiprināta uzmanība tika pievērsta pareizai elpošanai un ķermeņa stāvoklim, patstāvīgi pildot vienkāršus vingrinājumus uz ūdens. Vingrojumi baseinā noder organisma vispārējai fiziskās veselības nostiprināšanai. Dažādas nodarbības ūdenī, vingrojumi baseinā  norūda un uzlabo vielmaiņas procesus, tāpēc tie īpaši ieteicami cilvēkiem, kuriem ir nosliece uz aptaukošanos.

Tajā pašā laikā peldēšana ir pietiekami droša slodze, kas neļauj pārslogot muskuļu saites. Sporta skolotāju vadībā peldēšanas nodarbības laikā bērni ne tikai peld pa ūdens virsmu, bet arī ļoti uzmanīgi un pakāpeniski mācās nirt.

Šo nodarbību laikā bērni nostiprināja mugurkaulu, locītavas un dažādas muskuļu grupas. Papildus tiek stiprināta arī nervu -maņu sistēma . Peldēšana palīdz stabilizēt līdzsvara sajūtu, trenē uztveres spējas, attīsta patstāvīgumu, uzlabo vielmaiņu. (piemēram, saudzīgas peldināšanas kustības turp un atpakaļ imitē maigu masāžu).

 Secinājumi:

 1. Skolēni ir iepazinušies ar drošības un uzvedības noteikumiem peldbaseinā. Audzēkņi ir pilnveidojuši savas fiziskās īpašības un kustību iemaņas, izmantojot speciālos vingrojumus ūdenī. Skolēni prot patstāvīgi pildīt vienkāršus vingrinājumus  ūdenī.
 2.  Piedaloties nodarbībā, bērni pilnveidoja savas teorētiskās zināšanas par veselīga dzīvesveida pamatiem  un aktīvām fiziskām nodarbībām.
 3. Skolēni izprot, ka peldēšanas nodarbības uzlabo veselību. Bērniem ir lielāka interese aktīvi nodarboties peldbaseinā.

Iluta Kaupuža, sporta skolotāja


 

CLIL klubiņš - (Latvijas Dabas muzeja un Daugavas muzeja apmeklējums)

 17.12.2018.
Brauciens notiek projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.
Norises laiks:  2018. gada 30. novembris

Mērķis un uzdevumi: apmeklēt Latvijas Dabas muzeju un Daugavas muzeju; iepazīties ar Latvijas Dabas muzeja un Daugavas muzeja daudzveidīgajām kolekcijām; pilnveidot zināšanas dabaszinātnēs, ekoloģijā un dabas aizsardzībā, piedaloties praktiskajās muzeju  nodarbībās; pilnveidot katra skolēna spējas patstāvīgi pieņemt pareizus lēmumus dzīvesveidā un rīcībā, lai saglabātu sugu daudzveidību un nodrošinatu vides ilgtspējīgu attīstību; veicināt skolēnu izpratni par teorētisko zināšanu saistību ar reālajām dzīves situācijām.

Dalībnieki: Ludzas pilsētas ģimnazijas 5. klašu audzēkņi (kopā 33 skolēni).

Mācību vizītes gaita: 
30. novembrī plkst. 11.30 gida pavadībā skolēni devās apskatīt Latvijas Dabas muzeja bagāto ekspozīciju klāstu. Pēc ekspozīciju apskates skolēniem tika piedāvāta iespēja pašiem darboties Latvijas Dabas muzeja nodarbībā „Ūdens piesārņojums”. Šajā nodarbībā dalībnieki noskaidroja: kādi ir ūdenstilpņu piesārņojuma cēloņi un sekas; kā piesārņojums ietekmē ezeru, upju ekosistēmu; meklēja risinājumus ūdens kvalitātes uzlabošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Izspēlējot spēli, skolēni mēģināja izprast, kas ir videi draudzīgāks dzīvesveids, un ko mēs katrs varam mainīt savos ikdienas paradumos, lai nodrošinātu vides ilgtspējīgu attīstību.

Ļoti interesanta un informatīva bija nodarbība ,,Nepērc viņu dzīvības”  (jeb Vašingtonas konvencija - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Skolēni aplūkoja priekšmetus, kas muzejā nonākuši pēc konfiskācijas  no tūristiem vai tirgotājiem CITES nosacījumu neievērošanas dēļ. Ir mēģināts ievest  Latvijā sekojošus priekšmetus - austrumu medicīnas preparātus, kosmētikas līdzekļus, krokodilādas un čūskādas izstrādājumus, kažokādas, koraļļus, gliemežvākus, medību trofejas u.c. Interaktīvais stends palīdzeja  saprast, kā pareizi izvēlēties pirkumu ārzemēs, kādi dokumenti nepieciešami tā pārvadāšanai un kur tos iegūt.

Nodarbības tapušas ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu Latvijas Dabas muzeja projekta „Interaktīvas nodarbības „Videi draudzīgs dzīvesveids”” ietvaros.

Skolēni atzina, ka ekspozīcijas Latvijas Dabas muzejā bija neticami skaistas, izzinošas un  ļoti interesantas.

Mācību vizītes turpinājumā no plkst.14.30 līdz plkst.16.00 skolēni apmeklēja Daugavas muzeju un piedalījās muzejnodarbībā  „Zudusī Daugava”. Skolēni ar lielu interesi iepazina kāda bija Daugava pirms hidroelektrostaciju būvniecības. Audzēkņi papildināja savas zināšanas par Staburaga klints likteni un noskatījās dokumentālo filmu par Pļaviņu HES būvi. Skolēni nodarbības laikā izvērtēja HES būves priekšrocības un trūkumus. Šīs nodarbības skolēniem lika aizdomāties  par to, kas ir svarīgak – vai elektrības ražošana un ekonomiskā izaugsme, vai dabas un kultūrvēsturisko objektu saglabāšana.  

Secinājumi:

 1. Skolēni prot, darbojoties patstāvīgi un nelielās grupās, iegūt nepieciešamo informāciju, izmantojot muzeju ekspozīcijas.
 2. Piedaloties dažādās praktiskās nodarbībās, skolēni ir pilnveidojuši savas teorētiskās zināšanas un spējas patstāvīgi pieņemt pareizus lēmumus dzīvesveidā un rīcībā, lai saglabātu sugu daudzveidību un nodrošinātu vides ilgtspējīgu attīstību.
 3. Skolēni ir motivēti ar lielāku interesi apgūt dabaszinātnes.
 4. Skolēni izprot teorētisko zināšanu saistību ar reālām dzīves situācijām.

Renāte Balode, ģeogrāfijas skolotāja

 

Mācību vizīte uz augsto tehnoloģiju uzņēmumu AHHAA

 04.12.2018.
Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4.-6. klašu 40 skolēni projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 2018. gada 23.novembrī piedalījās mācību vizītē augsto tehnoloģiju uzņēmumu AHHAA (Igaunijā).

Vizītes mērķi - iegūt prasmes un pielietot praktiski teorētiskās zināšanas, mācību stundās apgūtās teorētiskās zināšanas dabaszinībās pielietot praktiskajā nodarbībā, katra skolēna individuāla iekļaušanās praktiskajā procesā.

AHHAA centra apmeklējuma laikā skolēni tika iepazīstināti ar AHHAA centra iekšējās kārtības noteikumiem, izpētīja un praktiski izmēģināja eksponātu darbību tehnoloģiju zālē, pielietojot dabaszinību stundās apgūtās teorētiskās zināšanas. Skolēni uzzināja teorētisko zināšanu saistību ar reālajām dzīves situācijām. Interesentiem tika dota iespēja veidot skaņas viļņus, tādējādi padziļinot savas zināšanas par skaņas izplatīšanos, kā arī izpētīt sava ķermeņa temperatūru, izmantojot termogrammu. 5.–6. klasē skolēniem šis jēdziens vēl nav pazīstams, taču skolēniem tika izskaidrots, kā darbojas termogramma un ko tā attēlo uz ekrāna. 

Planetārija apmeklējuma laikā skolēni uzzināja Zemei tuvāko planētu novietojumu, uzbūvi, vai uz šīm planētām var pastāvēt dzīvība. Noskaidroja pasaules uzbūves līmeņus – no galaktikām līdz Zemeslodes ķermeņiem.

Noklausoties lekciju radošajā darbnīcā “Operācija “Acs””, skolēni uzzināja, kā funkcionē acs, kāpēc pirāti nēsāja acs apsēju, cik liela un kam pasaulē ir lielākā acs, kā pasauli redz suņi un kukaiņi. Atbildot uz lektora jautājumiem, noderēja dabaszinību stundās gūtās zināšanas par gaismas izplatīšanos un gaismas īpašībām. Praktiskajā nodarbībā, kad drosmīgākajiem ar skalpeli bija jāpreparē īsta acs, bija jāatrod un jānosaka piecas tās būtiskākās sastāvdaļas. Jāatzīmē, ka tika ievērota katra skolēna līdzdalība apmācību procesā.

Skolēnu atsauksmes

Signija: “Man ļoti patika atrasties AHHAA centrā. Mēs bijām planetārijā, darbnīcā un daudzās lielajās zālēs, kur bija dažādas interesantas atrakcijas”.

Evelīna: “Man ļoti patika šis brauciens uz Tartu. Tas bija aizraujošs, jautrs, ilgs, bet tas bija tā vērts. AHHAA centra otrajā stāvā atradās  cilvēku vai dzīvnieku īstie orgāni vai skeleti, un visi tie organismi bija ievietoti burkās. AHHAA centrā bija akvārijs, visādi jautri spoguļi, planetārijs, karuselis, baseins ar bumbiņām, velosipēds uz virves, veļasmašīna, tornado, galva uz šķīvja, cilvēku puzzles, milža galds, mašīna, kuru varēja pacelt. Visvairāk man patika veļasmašīna, jo tā bija interesanta un pilna ar priekiem. Paldies skolotājām un klasesbiedriem par aizraujošu ekskursiju!”

Emīlija: “Šis brauciens bija ļoti aizraujošs un ilgs. Man ļoti patika planetārijs, bet it īpaši man patika, ka skolēniem iedeva iespēju paskatīties, kas atrodas acī. Ja būs iespēja, es aizbrauktu uz AHHAA centru vēlreiz”.

Laine: “Ekskursija uz AHHAA centru man patika, jo es uzzināju daudz ko jaunu, piemēram, planetārijā uzzināju daudz ko par planētām un kosmosu, darbnīcā -  vairāk par acs uzbūvi un tās nozīmi, kā arī daudz ko par ikdienā sastopamajām lietām”.

Edijs: “Man ļoti patīk braukt ekskursijās, bet šī ekskursija bija uz citu valsti. Igaunijā es biju trīs reizes, bet uz AHHAA es braucu pirmo reizi, un man ļoti patika. Tartu ir mana mīļākā ekskursija. Uzreiz, kad mēs iegājām AHHAA, man patika lielais galds ar krēsliem, un arī virpulis, kur var mest monētu un tā tiek ierauta iekšā. Es gribēju braukt ar velosipēdu, kurš bija gaisā, bet man bija bailes. Man patika spīdīgās smiltis, visas atrakcijas. Atrakcijā, kur ar virvi ceļ augšā un nolaižas, man no sākuma bija bailes, vēlāk iepatikās, gribējās vēl. Patika arī  ūdens atrakcijas. Man ļoti patika ekskursija uz AHHAA, kādreiz es vēl gribētu tur aizbraukt!”

Anastasija Jermaļonoka, fizikas skolotāja

 

Inovatīva interešu izglītības programma “Esi vesels” (Daugavpils sporta ledus halles apmeklējums)

Norises laiks: 2018. gada 26.novembris.
5.-9. klašu skolēni apmeklēja Daugavpils ledus halli.

 

Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un laboratoriju korpusa apmeklējums

 12.11.2018.
6.novembrī plkst. 10.00 Ludzas pilsētas ģimnāzijas 9. klašu izglītojamie projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, apmeklēja Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un laboratoriju korpusu. DU Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas Sabiedrisko attiecību menedžere Zane Ločmele iepazīstināja skolēnus ar ķīmijas, fizikas, kvartārvides, parazitoloģijas, hidroekoloģijas, biotehnoloģijas, histoloģijas laboratorijām, ar telpām, kas  aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu. Šajās laboratorijās tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un aprīkojums. Biotehnoloģijas laboratorijā DU Biotehnoloģiju departamenta vadītāja, vad. pētn. Dr.biol., prof. Inese Kokina skolēnus iepazīstināja ar vienu no biotehnoloģiju metodēm- augu mikropavairošanu, stāstīja par tās priekšrocībām un izmantošanas iespējām, kā arī aicināja skolēnus veikt Zinātniski pētnieciskos darbus un izmantot gan DU laboratorijas, gan konsultācijas.

Dr.biol., prof. Inese Kokina rādija arī laboratoriju, kurā ir iekārta DNS izdalīšanai, kriokameru un pirosekvenatoru, konfokālo inverto mikroskopu, digitālo mikroskopu, stereo mikroskopu ar kameru un skenējošo mikroskopu u. c. aprīkojumu.  

Lielu interesi skolēniem izraisīja Parazitoloģijas un Histoloģijas laboratorijas apmeklējums. Tajā veic saldūdens zivju, savvaļas un mājdzīvnieku parazitofaunas sistemātisko izpēti, ka arī pēta parazīta-saimnieka attiecības un viņu mijiedarbību ar dažādiem vides faktoriem (fizikāliem, ķīmiskiem un biotiskiem). Dabaszinātņu laborante Mg.biol. Viktorija Kirillova pastāstīja par savvaļas dzīvnieku izmeklēšanu un dažādu parazītu atklāšanu dzīvniekiem, kā arī uzsvēra to, kā izvairīties no inficēšanās- kādus pasākumus un noteikumus jāievēro.

  Mācību vizītes turpinājumā skolēni devās uz jauno DU astronomisko observatoriju. Observatorijas vadītājs Dr.phys. Antonijs Salītis ļoti interesanti stāstīja par teleskopu uzbūvi, astronomijas zinātnes vēsturi un jaunākajiem atklājumiem.  Skolēniem bija iespēja darboties praktiski ar un noteikt zvaigzņu atrašanās vietu, izmantojot  debess modeli, kā arī vērot Zemes, Saules un Mēness riņķojumus. Tālāk skolēni apmeklēja arī pašu kupolu- astronomisko observatoriju, kurā ir izvietots teleskops zinātnisko pētījumu veikšanai astronomijā.

 Apmeklējot Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un laboratoriju korpusu skolēni papildināja savas zināšanas ne tikai bioloģijā, bet arī ķīmijā, astronomijā

Skolēni ļoti atzinīgi novērtēja Dzīvības zinātņu un laboratoriju mūsdienīgo noformējumu un aprīkojumu. Ekskursija bija aizraujoša un noderīga.

Ineta Abricka, bioloģijas skolotāja