Skolas prioritātes 2022./2023. mācību gadam
Nodrošināt jēgpilnus un mērķtiecīgi organizētus ārpusstundu pasākumus izglītojamo pilsoniskajā un valstiskajā audzināšanā, Eiropas piederības apziņas veicināšanā.
Karjeras izglītības atbalsta pasākumu plānošana un veicināšana.

Audzināšanas darba mērķis

Nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, sniegt iespējas plašākai skolēnu izglītības pieredzes gūšanai, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei.

Uzdevumi

  • palīdzēt atklāt izglītojamo individuālās dotības, ieinteresējot viņus tālākā izglītībā un profesijas apguvē, sniedzot atbalstu karjeras izglītībā;
  • pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem, audzinot cieņas pilnu attieksmi pret sevi un citiem, sekmējot atbildīgu rīcību ikdienas situācijās;
  • īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai, skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai, tādējādi uzturot draudzīgu un drošu skolas vidi; 
  • mācību stundās, interešu izglītībā un ārpusstundu pasākumos veicināt skolēnu līdzdalību un sadarbību, attīstīt pilsoniski aktīvas darbības un pozitīvas saskarsmes prasmes, veicinot personības attīstību; 
  • sekmēt skolēnu atbildīgu rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, aktualizējot  skolēnu pašpārvaldes un klašu kolektīvu lomu vidusskolas darbībā un skolas vides veidošanā;
  • atzīmējot Latvijas valsts dibināšanas 104., Barikāžu atceres 32. gadadienu, organizēt pasākumus izglītojamo valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanai; 
  • sekmēt skolēnu iesaistīšanos interešu izglītības programmās, ārpusstundu un ārpusskolas pasākumos, izkopjot viņu radošumu un attīstot talantus; 
  • mērķtiecīgi izmantot kultūras un izglītības iniciatīvas “Latvijas skolas soma” iespējas.

 Klases stundu saraksts

Klase Diena Stunda Klases audzinātājs Kabinets
 1.a  Piektdiena   5. stunda Inta Nogda  2.7
 1.b  Piektdiena  5.stunda Rita Bogomola/Inga Rimša  2.10
 2.a  Piektdiena  5.stunda Olga Pentjuša  2.8
 2.b  Piektdiena  5.stunda Aija Šarapova  2.6
 3.a  Ceturtdiena  5.stunda Ineta Misāne  3.8
 3.b  Piektdiena  6.stunda Nelija Žuka  2.9
 4.a  Ceturtdiena  5.stunda Santa Žulina  2.4
 4.b  Trešdiena  5.stunda Rita Buceniece  2.2
 5.a  Ceturtdiena  6.stunda Ilmāra Kricka  3.6
 5.b  Ceturtdiena  6.stunda Rita Bogomola  3.9
 5.c  Piektdiena  6.stunda Diāna Sergeiceva  3.7
 6.a  Trešdiena  7.stunda Ineta Znonņikova  3.10
 6.b  Ceturtdiena  6.stunda Ineta Jezupova  311.
 7.a  Otrdiena   7.stunda Žanna Dukaļska  306.
 7.b  Pirmdiena  7.stunda Velta Pentjuša  308.
 8.a  Piektdiena  4.stunda Līga Batņa  151.
 8.b  Piektdiena  7.stunda Ilona Dukšte  214.
 8.c  Piektdiena  7.stunda Viktors Kuprevičs  140.
 9.a  Pirmdiena  5.stunda Ieva Eriņa  218.
 9.b  Trešdiena  6.stunda Inese Gorbunova  307.
 9.c  Piektdiena  6.stunda Līga Arcihoviča  215.
 10.  Pirmdiena  8.stunda Renāte Balode  208.
 11.  Pirmdiena  5.stunda Anastasija Jermaļonoka  305.
 12.  Otrdiena 7.stunda Inta Žeikare  205.

 Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

BTAL