Valsts izglītības satura centra galvenās prioritātes 2021./2022. mācību gadam

 1. Ar  2021./2022. m. g. uzsākta 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10.,11. klasē jauno izglītības standartu un izglītības koncepcijas īstenošana „Kompetenču pieeja mācību saturā”.
 2. Sekmēt Izglītojamo izpratni par drošību un veselību kā vērtību.
 3. Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes darbībā un skolas vides veidošanā.
 4. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs.

Audzināšanas darba mērķis

Pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, nodrošināt un radīt iespējas izglītojamajiem veidoties par patstāvīgu, atbildīgu, garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu personību mūsdienu sabiedrībā.

Uzdevumi

 • Visos mācību priekšmetos, klases stundās un ārpusstundu pasākumos jāpievērš uzmanība pilsoniskās kompetences attīstībai.
 • Skolotājiem un klašu audzinātājiem turpināt integrēt skolas vērtības ( Sadarbība, līdzdalība, veselība un drošība) mācību un audzināšanas saturā mācību priekšmetu un klases stundās.
 • Veicināt iesaistīšanos skolēnu pašpārvaldē, sekmējot lēmumu pieņemšanu, pasākumu organizēšanu un vadīšanas kompetenču pilnveidi.
 • Atbalstīt Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas un aktīvi iesaistīties skolas dzīves veidošanā.
 • Turpināt mērķtiecīgi iekļaut karjeras vadības prasmes mācību un audzināšanas saturā, mācību priekšmetu un klases stundās.
 • Klases audzinātājiem, sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas atbalsta personālu, mērķtiecīgi plānot un realizēt klases stundu tēmas atbilstoši skolas audzināšanas darba programmai un audzināšanas darba plānam, ievērojot vispusīguma un pēctecības principu.
 • Aktīvi piedalīties labdarības akcijās.
 • Īstenot interešu izglītības programmas, kas veicinātu izglītojamos būt aktīviem un radošiem ārpusstustundu nodarbībās.
 • Aktīvi un jēgpilni piedalīties iniciatīvā “Latvijas skolas soma” un ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Skolas audzināšanas darba prioritātes: 

 • Atbalsta nodrošināšana mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamam, veicinot aktīvas un brīvas personības attīstību, ņemot vērā skolēna individuālās spējas un intereses.
 • Skolas pozitīva tēla veidošana sabiedrībā, iedzīvinot mācību un audzināšanas stundās, ārpusstundu nodarbībās un skolēnu, skolotāju un vecāku savstarpējās attiecībās skolas vērtības: Sadarbība, Līdzatbildība, Veselība un drošība.
 • Karjeras izglītības atbalsta pasākumu plānošana un veicināšana.

 Klases stundu saraksts

Klase Diena Stunda Klases audzinātājs Kabinets
 1.a  Piektdiena  4 Ilga Taukača  2.4
 1.b  Piektdiena  4.  Aija Šarapova  2.6
 2.a  Piektdiena  1.  Ineta Misāne  3.8
 2.b  Piektdiena  5.  Nelija Žuka  2.9
 3.a  Piektdiena  5.  Inta Nogda  2.7
 3.b  Piektdiena  5. Skaidrīte Pule  2.8
 4.a  Ceturtdiena  7.  Ilmāra Kricka  2.10
 4.b  Otrdiena  5.  Rita Bogomola  3.5
 5.a  Ceturtdiena  6.  Ineta Zvonņikova  3.10
 5.b  Trešdiena  1.  Ineta Jezupova  3.9
 6.a  Otrdiena  7.  Olga Pentjuša  3.7
 6.b  Piektdiena  4.  Velta Pentjuša  3.6
 6.c  Ceturtdiena  6.  Vanda Žulina  3.10
 7.a  Piektdiena  5.  Līga Batņa  151
 7.b  Pirmdiena  7.  Ilona Dukšte  214.
 7.c  Ceturtdiena  7.  Viktors Kuprevičs  
 8.a  Otrdiena  7.  Ieva Eriņa  218.
 8.b  Otrdiena  8.  Inese Gorbunova  307.
 8.c  Ceturtdiena  7.  Līga Arcihoviča  215.
 9.a  Pirmdiena  7.  Lidija Krokša  212.
 9.b  Pirmdiena  7.  Renāte Balode  208.
 9.c  Piektdiena  6.  Inese Vorza  213.
 10.  Piektdiena  5.  Anastasija Jermaļonoka  305.
 11.  Otrdiena  5.  Inta Žeikare  205.
 12.  Pirmdiena  5.  Žanna Dukaļska
 Marija Matuseviča
 209.
 304.

 Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

BTAL