Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts
2023./2024. mācību gadā

Aktuālais mācību un klases stundu saraksts Ludzas pilsētas vidusskolā (1.-12.kl.)
Mācību stundu izmaiņas tiek atspoguļotas skolvadības sistēmā e-klase (jaunumu lappusē)

Individuālo nodarbību saraksts 

Fakultatīvo nodarbību saraksts 

Interešu izglītības pulciņu nodarbību saraksts