Mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts
2022./2023. mācību gadā

 Aktuālais mācību un klases stundu un saraksts Ludzas pilsētas vidusskolā (1.-12.kl.)
Mācību stundu izmaiņas tiek atspoguļotas skolvadības sistēmā e-klase (jaunumu lappusē)

Klases stundu saraksts (saite tiks aktivizēta vēlāk)

Individuālo nodarbību saraksts (saite tiks aktivizēta vēlāk)

Fakultatīvo nodarbību saraksts (saite tiks aktivizēta vēlāk)

Interešu izglītības pulciņu nodarbību saraksts (saite tiks aktivizēta vēlāk)

Pagarinātās dienas grupu darba laiks (saite tiks aktivizēta vēlāk)