Aprīļa vidū Ludzas pilsētas vidusskolā notika akreditācija - skolas darbības jomu un skolas īstenoto izglītības programmu kvalitātes izvērtēšana. Mūsu skola ir akreditēta uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Skolas darbs novērtēts atzinīgi, par ko mēs esam pateicīgi un izjūtam lielu gandarījumu.
Paldies pedagogiem, atbalsta personālam, skolas saimnieciskajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu! Paldies skolēniem un vecākiem par aktīvu līdzdalību ikdienas mācību procesā!
Lai jaunais 2022./2023. mācību gads ir zināšanām un labām pārmaiņām piepildīts!  

Vecakiem zinojums